Flag of Novorossiya

Flag of Novorossiya

Thursday, November 24, 2016

2015 Russian Sukhoi Su-24 shootdown
No comments:

Post a Comment