Flag of Novorossiya

Flag of Novorossiya

Wednesday, February 8, 2017

Emergency Statement in the Donetsk People's Republic, 5.2.2017Emergency Statement in the Donetsk People's Republic, 5.2.2017

No comments:

Post a Comment